Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

2 sierpnia 2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016 r.) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych.

Niżej wymienione zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole w Jedliczu
z siedzibą w Jedliczu, ul. Rejtana 38a, 38-460 Jedlicze, tel. 13 42 220 25, e – mail: pjedlicze@jedlicze.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 502 575 101,
e – mail: gawronewa@gmail.com
3. Administrator danych osobowych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
- realizacji ustawowych zadań
- wypełniania obowiązków ciążących na Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu
- realizacji zawartych umów
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Odbiorcą Pana/Pani Danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pt 4, a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W Przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Samorządowym Przedszkolu
w Jedliczu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Podpis Administratora
Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Jedliczu
Mariola Twaróg
to top button